Quản lý trung tâm thương mại

Các khu trung tâm thương mại thường nằm ở các khu vực trọng điểm vì thế việc quản lý và duy trì, nâng cao hình ảnh dự án ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả kinh doanh thương mại.  Chúng tôi sẽ đưa ra các báo cáo phân tích về dự toán chi phí hoạt động [...]