Các cột mốc đáng nhớ:

– Năm 2015: Ngày 26/11/2015 thành lập Công ty TNHH MTV Dịch vụ Quản lý Bất động sản Sài Gòn Thương tín với số vốn điều lệ 1.000.000.000 VND và tiến hành chuẩn bị lực lượng.

– Năm 2016: Công ty bắt đầu hoạt động kinh doanh dịch vụ quản lý vận hành 05 tòa nhà với 69 nhân sự.

– Năm 2017: Ngày 27/03/2017 chuyển đổi mô hình thành Công ty TNHH 2 TV Công ty TNHH Dịch vụ Quản lý Bất động sản Sài Gòn Thương tín, tăng vốn điều lệ lên 2.000.000.000 VND và mở rộng quy mô, quản lý vận hành 07 tòa nhà với 110 nhân sự.

– Năm 2018: Ngày 28/05/2018 tăng vốn điều lệ lên 3.000.000.000 VND, đến ngày 15/11/2018 tiếp tục tăng vốn điều lệ lên 10.000.000.000 VND, quy mô quản lý tăng lên 11 tòa nhà với 196 nhân sự.

– Năm 2019: Công ty bước vào thời gian củng cố chất lượng dịch vụ, quản lý vận hành 12 tòa nhà với 174 nhân sự.

– Năm 2020: Công ty thực hiện chấn chỉnh đội ngũ, tinh nhuệ lực lượng và tái cấu trúc toàn diện về nhân sự song song với chú trọng hiệu quả hoạt động, quản lý 10 tòa nhà với 142 nhân sự.

– Năm 2021: Công ty tiến hành tái cấu trúc toàn diện bộ máy mô hình hoạt động, xây dựng chiến lược phát triển mới, nền tảng để thực hiện mục tiêu Kế hoạch 05 năm 2021 – 2025, quản lý 11 tòa nhà với 144 nhân sự và đặt mục tiêu vừa mở rộng thị phần dịch vụ quản lý vận hành vừa phát triển hoạt động kinh doanh mảng cảnh quan Cây xanh.